top of page

Visible Thinking

Allt mitt material hittar ni på Skolmagi och  Teach Academy 

Båda är digitala plattformar där olika kreatörer delar sitt material.

2.png

”Visible Thinking” har utvecklats under ett antal år av forskare från Harvards Project Zero med hjälp av lärare och elever. Kärnan i Visible Thinking är de så kallade tankerutinerna samt dokumentation och reflektion. Tankerutinerna är korta, lättanvända rutiner som locka fram och stimulera elevens tankeprocesser och inspirerar till ett aktivt tänkande.

 

Syftet med Visible Thinking är enkelt: att göra tänkandet synligt. Det mesta av det vi tänker är dolt – det stannar kvar i våra huvuden och vi uttrycker bara en liten del av det. Målet är att skapa ett klassrum med en gemenskap av entusiastiska, engagerade och tänkande elever. 

 

Visible Thinking utvecklades ursprungligen vid Lemshaga Akademi i Sverige i samarbete med Project Zero vid Harvards Universitet i USA.

Tankerutiner

Compass Point

Compasspoint.png

En tankerutin som kan användas för att undersöka olika förslag och möjligheter, konkretisera idéer och utvärdera dem. Bra när man utforskar olika sidor av ett förslag eller en idé innan man tar ställning eller uttrycker en åsikt. Kan användas om det till exempel ska ske en förändring i klassen, om man skall göra ett val eller karaktären i en bok
konfronteras med t.ex. ett val. Frågorna kan med fördel anpassas efter frågeställningen. 

Think Pair Share

Think Pair Share.png

En tankerutin som kan användas för att uppmuntra eleverna att tänka kring ett ämne, en fråga eller ett problem och sedan utrycka sina tankar. Eftersom eleverna även lyssnar på och delar idéer med varandra uppmuntrar Think, Pair, Share eleverna att förstå och ta del av flera olika perspektiv.

Tankerutinen kan användas när som helst i klassrummet. När du till exempel närmar dig en lösning, löser ett matematikproblem, före ett vetenskapligt experiment, tittar på en bild eller efter att ha läst ett avsnitt eller kapitel i en bok.

CSI

CSI.png

En tankerutin som kan användas när man t.ex. lyssnar, läser en bok, ser en film för att få fatt på det som eleverna tycker är intressant och vad som fångar deras intresse. De väljer en färg, symbol och bild som de tycker bäst representerar deras tankar. Till sist delar man med sig (färgen, symbolen, bilden) och beskriver hur man har tänkt.

See Think Wonder

1.png

En tankerutin som kan användas för att t.ex utforska konstverk eller andra intressanta saker. Den uppmuntrar eleverna till att göra noggranna observationer och genomtänkta tolkningar. Rutinen är tänkt för att stimulera nyfikenhet och lägga grund för vidare undersökningar. 

Använd denna rutin när du vill att eleverna ska fundera noga på varför något ser ut som det gör eller är som det är. 

Think Puzzle Explore

1.png

En tankerutin som kan användas när man introducerar ett nytt ämne eller tema. Den hjälper eleverna att utgå från vad de redan vet och kan om ett ämne och uppmanar dem sedan att ställa nya frågor som de kan undersöka. Som lärare får du reda på elevernas förförståelse och förkunskaper inför ett ämne eller tema vilket kan hjälpa dig inför fortsatt planering av lektioner. Tankerutinen kan användas när som helst i klassrummet. När du till exempel närmar dig en lösning, löser ett matematikproblem, före ett vetenskapligt experiment, tittar på en bild eller efter att ha läst ett avsnitt eller kapitel i en bok.

Headlines

1.png

En tankerutin som kan användas för att hjälpa eleverna att identifiera kärnan i ämnet/frågan som diskuteras och att synliggöra vad de tycker är viktigast. 

Eleverna uppmanas att skriva en rubrik som fångar det viktigaste av ämnet, frågan, det man diskuterar eller studerar. 

Denna rutin fungerar särskilt bra i slutet av en klassdiskussion eller en genomgång när du vill att eleverna ska kortfattat sammanfatta sina tankar.
Rutinen hjälper eleverna att öva sig på att sammanfatta och ger dem möjlighet att lyssna på andras tankar om ämnet/frågan. 

Tug of War

1.jpg

En tankerutin för att utforska de olika dimensionerna i ett rättvisedilemma:

1. Presentera ett rättvisedilemma.

2. Identifiera faktorerna som "drar" på varje sida av dilemmat. Det här är de två sidorna av dragkampen.

3. Be eleverna tänka efter och förklara varför de (troligen) stödjer en viss sida av dilemmat. Be dem försöka tänka på vilka motiv som skulle kunna stödja den andra sidan dilemmat också.

4. Skapa "tänk om?" frågor för att utforska ämnet ytterligare.

Att noggrant resonera kring de olika faktorer som påverkar ett rättvisedilemma ger dem en djupare förståelse för hur komplext ett dilemma kan vara när det till att börja med kan verka ganska svart eller vitt. 

What makes you say that?

1.png

En tankerutin för att beskriva och tolka det du ser. 

 

Frågor att ställa:

1. Vad är det som händer?

2. Vad ser du som får dig att säga så?

Denna rutin hjälper eleverna att beskriva vad de ser eller vet och uppmanar dem att förklara hur de tänker. Den främjar evidensbaserade resonemang och eftersom eleverna delar med sig av sina tolkningar får eleverna att ta del av flera olika tankar och perspektiv.

 

Rutinen kan anpassas och användas till nästan alla ämnen och kan även vara användbar när man introducerar ett nytt ämne för att ta reda på elevernas förkunskaper.

bottom of page